مریم روحانی

درباره من

من مریم روحانی 
متخصص در اجرای دیتیلینگ خودرو 

لازم نیست که برای رسیدن به آرزوها تمام پله ها را ببینید، فقط اولین قدم را بردارید.
هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمیتونی کاری رو انجام بدی
برای رسیدن به تغییرات دلخواه باید از پل ترس گذشت
لازم نیست حتماً عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتماً باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی